pixabay.com
Економија Србија

Велики скок увоза меса

Увоз хране у Срби­ју у пр­вих де­вет ме­се­ци 2017. ра­сте два пу­та бр­же од из­во­за до­ма­ћих по­љопривред­них произ­во­да.

Аутор: Ивана Албуновић

Иако нас је америчко Мини­стар­ство за по­љопривреду (УСДА) не­давно сврстало у де­сет нај­ве­ћих свет­ских из­во­зника жи­та­ри­ца и ку­ку­ру­за остали произ­во­ђачи не оствару­ју ни приближне ре­зулта­те. Све ви­ше их гу­ши увоз произ­во­да ко­ји прона­ла­зе пут до до­ма­ћих по­троша­ча, углавном преко стра­них ла­на­ца супермаркета ко­ји до­ми­ни­ра­ју на српском тр­жи­шту, упозо­ра­ва Војислав Станко­вић, аграрни анали­ти­чар. Извоз по­љопривред­не и прехрам­бе­не ин­ду­стри­је до­стигао је 2,4 ми­ли­јар­де до­ла­ра – што је раст од 5,2 од­сто у од­но­су на исти пе­ри­од 2016.

ОБРАДОВИЋ УДАРИО НА ШЕШЕЉА: Брзо си од великог хашког победника стигао до…

То би би­ла до­бра вест да увоз хра­не исто­вре­ме­но ни­је по­рас­тао 11,1 од­сто – на 1,2 ми­ли­јар­де до­ла­ра. Пре­ма по­да­ци­ма Ре­пу­блич­ког за­во­да за ста­ти­сти­ку, по­сле­ди­це ра­ста уво­за хра­не нај­ви­ше ће осе­ти­ти про­из­во­ђа­чи ме­са и мле­ка. Увоз ме­сних пре­ра­ђе­ви­на уве­ћан је око 20 од­сто, а мле­ка и млеч­них про­из­во­да го­то­во тре­ћи­ну. Стан­ко­вић ис­ти­че да је сто­чар­ство у нај­ве­ћем про­бле­му бу­ду­ћи да је увоз жи­во­ти­ња био ве­ћи го­то­во 50 од­сто. Ме­ђу­тим, на по­дат­ке о пре­ко­мер­ном уво­зу жи­во­ти­ња до са­да ни­ко од над­ле­жних ни­је ре­а­го­вао.

– Про­из­во­ђа­чи сто­ке ни­су мо­ти­ви­са­ни. Тов сви­ња тра­је че­ти­ри ме­се­ца а ју­на­ди де­вет, та­ко да је про­из­вод­ња за не­по­зна­тог куп­ца по­ста­ла огро­ман ри­зик. Ма­ло је пре­ра­ђи­ва­ча ко­ји же­ле да уђу у га­ран­то­ва­ни от­куп. Ни др­жав­не Роб­не ре­зер­ве ни­су у при­ли­ци да че­сто ор­га­ни­зу­ју от­куп, то се до­га­ђа спо­ра­дич­но и са­мо у екс­трем­ним си­ту­а­ци­ја­ма – ка­же Стан­ко­вић.

(ФОТО/ВИДЕО) ОВАКО ИЗГЛЕДА ГРЧКА ПОСЛЕ СТРАВИЧНИХ ПОПЛАВА: Бујице носиле све пред собом, мештани не памте овакву катастрофу

Још у ју­лу ове го­ди­не по­ста­ло је ја­сно да ће уки­да­ње пре­лев­ма­на на увоз мле­ка и ме­са (по­чет­ком 2017) има­ти по­гу­бан ути­цај на до­ма­ће тр­жи­ште. По зва­нич­ним по­да­ци­ма, увоз ме­са и пре­ра­ђе­ви­на у том пе­ри­о­ду по­рас­тао је 69,4 од­сто у од­но­су на исти пе­ри­од 2016. го­ди­не, По ми­шље­њу струч­ња­ка то је био ло­ги­чан на­ста­вак пе­то­го­ди­шњег ра­ста уво­за пре­ра­ђе­ви­на из др­жа­ва ЦЕФ­ТА ре­ги­о­на ко­је су мно­го пре Ср­би­је ли­бе­ра­ли­зо­ва­ле увоз ме­са и та­ко јеф­ти­ни­јом си­ро­ви­ном по­ста­ле кон­ку­рент­ни­је од до­ма­ће ме­сне ин­ду­стри­је. Од 2010. до 2014. увоз ме­сних пре­ра­ђе­ви­на из др­жа­ва у окру­же­њу уве­ћан је са че­ти­ри ми­ли­о­на до­ла­ра на око 30 ми­ли­о­на.

Оче­ки­ва­но је да ће и це­не су­хо­ме­сна­тих про­из­во­да у ова­квим окол­но­сти­ма на­ста­ви­ти да ра­сту. Ор­га­ни­за­ци­ја УН за хра­ну и по­љо­при­вре­ду не­дав­но је упо­зо­ри­ла да ће се то до­го­ди­ти због све ви­ших тро­шко­ва тран­спор­та. Раст це­на пред­ви­ђа за све ка­те­го­ри­је пре­храм­бе­не ро­бе– осим ри­бе.

Извор: Политика

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:

Хан: ,,Нормализација односа“ са Приштином предуслов за Србију у ЕУ

Компанија „Тесла“ представила и први електрични камион (ВИДЕО)

Дачић: Ко је споран? Пет Срба, четири Руса, сабака? Смешно, сменити генерала!

Оставите коментар

Пратите нас на Фејсбуку!

Временска прогноза

Београд
31°
31°
Thu
24°
Fri
24°
Sat
25°
Sun