Извор: govorisrbija.rs
Аналитика Политика Србија

БРИСЕЛСКА КЛОПКА: Ка­жу спо­ра­зум, а ми­сле на сто­ли­цу у УН

Глав­на пре­пре­ка за При­шти­ну и спон­зо­ре ње­не не­за­ви­сно­сти је про­ти­вље­ње Ср­би­је и по­др­шка Бе­о­гра­ду за та­кав став од стал­них чла­ни­ца Са­ве­та без­бед­но­сти Ру­си­је и Ки­не.

Аутори: Биљана Баковић, Јелена Церовина

На­кон што је пред­сед­ник Ср­би­је Алек­сан­дар Ву­чић ак­ту­е­ли­зо­вао пи­та­ње прав­но оба­ве­зу­ју­ћег спо­ра­зу­ма са Ко­со­вом нео­п­ход­ног за ула­зак у ЕУ, при том по­ми­њу­ћи да се из­ме­ђу ре­до­ва тра­жи и при­зна­ње, ми­ни­стар­ка за европ­ске ин­те­гра­ци­је Ја­дран­ка Јок­си­мо­вић ју­че је прак­тич­но об­ја­шња­ва­ла да си­ту­а­ци­ја ни­је дра­ма­тич­на. На пи­та­ње шта зна­чи из­ја­ва пред­сед­ни­ка Алек­сан­дра Ву­чи­ћа да Ср­би­ја „не­ће мо­ћи без дра­стич­них про­ме­на у свом али и све­у­куп­ном од­но­су пре­ма Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји да по­ста­не члан ЕУ”, она је ре­кла да то не зна­чи да ће Ср­би­ја мо­ра­ти да при­зна не­за­ви­сност Ко­со­ва. „Дра­стич­не про­ме­не су сви ови спо­ра­зу­ми ко­је смо ми пот­пи­са­ли до са­да у од­но­су на по­ла­зна ста­но­ви­шта ко­ја смо има­ли”, об­ја­шња­ва ми­ни­стар­ка.

Пред­сед­ни­ко­ве на­во­де да ни­ко „још” не тра­жи да Ср­би­ја при­зна Ко­со­во, та­ко­ђе, не ту­ма­чи као знак да ће то не­ко од Ср­би­је у јед­ном тре­нут­ку си­гур­но тра­жи­ти. „Нор­мал­но је да др­жа­ве ко­је су при­зна­ле Ко­со­во оче­ку­ју при­зна­ње, али по­сто­је др­жа­ве чла­ни­це ко­је ни­су при­зна­ле не­за­ви­сно Ко­со­во. Пре­ма то­ме ЕУ мо­ра да бу­де ста­ту­сно не­у­трал­на у по­гле­ду ди­ја­ло­га Бе­о­гра­да и При­шти­не”, пре­ци­зи­ра­ла је свој став го­сту­ју­ћи на РТС-у . Она је об­ја­сни­ла да је су­шти­на спо­ра­зу­ма о нор­ма­ли­за­ци­ји де­фи­ни­са­ње окви­ра „ко­ји нас не­ће на­те­ра­ти да при­зна­мо Ко­со­во, али ко­ји ће сва­ка­ко зна­чи­ти чи­тав низ усту­па­ка ко­је већ је­смо на­пра­ви­ли кроз ове спо­ра­зу­ме, али под усло­вом да При­шти­на ре­а­ли­зу­је сво­ју основ­ну оба­ве­зу, а то је За­јед­ни­ца срп­ских оп­шти­на”. Са­др­жи­на овог до­ку­мен­та би­ће, ка­ко је ре­кла, де­фи­ни­са­на ре­зул­та­ти­ма ди­ја­ло­га Бе­о­гра­да и При­шти­не.

Ово­ли­ко при­че о овом до­ку­мен­ту ко­ли­ко је има у про­те­клих не­ко­ли­ко да­на – а чу­ли смо је на при­мер и од Фе­де­ри­ке Мо­ге­ри­ни и не­мач­ког ам­ба­са­до­ра Ак­се­ла Дит­ма­на – ни­је би­ло по­след­њих не­ко­ли­ко го­ди­на, прак­тич­но от­кад је нор­ма­ли­за­ци­ја од­но­са по­ста­ла део Бри­сел­ског спо­ра­зу­ма (2013), па он­да и пре­го­ва­рач­ког окви­ра ЕУ за Ср­би­ју ко­ји је Бе­о­град пот­пи­сао у ја­ну­а­ру 2014. го­ди­не. Исто­вре­ме­но, по­ја­ви­ли су се и на­во­ди о оро­ча­ва­њу пре­го­во­ра Бе­о­гра­да и При­шти­не на нај­ду­же 18 ме­се­ци и све отво­ре­ни­јим из­ја­ва­ма срп­ских зва­нич­ни­ка о при­ти­сци­ма За­па­да у ве­зи са Ко­со­вом и санк­ци­ја­ма Ру­си­ји. Ди­рек­тор Кан­це­ла­ри­је за КиМ Мар­ко Ђу­рић је ре­као да је је­ди­на што­пе­ри­ца ко­ја је укљу­че­на она ко­ја ме­ри да При­шти­на ви­ше од 1.680 да­на ду­гу­је фор­ми­ра­ње ЗСО.

Упра­во је ЗСО по­след­ња ве­ли­ка став­ка пред фор­му­ли­са­ње прав­но оба­ве­зу­ју­ћег спо­ра­зу­ма ко­ји су осми­сли­ли Нем­ци. Пр­ви пут је јав­но по­ме­нут у Ср­би­ји пре ви­ше од пет го­ди­на, под­се­ћа Бе­та, ка­да су по­сла­ни­ци Хри­шћан­ско-де­мо­крат­ске уни­је (ЦДУ) Ан­ге­ле Мер­кел пред­ста­ви­ли усло­ве на ко­ји­ма ће Бер­лин ин­си­сти­ра­ти ка­да је реч о на­пре­до­ва­њу Ср­би­је на пу­ту ка ЕУ. При­ли­ком по­се­те Бе­о­гра­ду 13. сеп­тем­бра 2012, по­сла­ник ЦДУ Ан­дре­ас Шо­кен­хоф је прав­но оба­ве­зу­ју­ћи спо­ра­зум о нор­ма­ли­за­ци­ји од­но­са Бе­о­гра­да и При­шти­не на­вео као је­дан од се­дам усло­ва на чи­јем ће ис­пу­ње­њу ин­си­сти­ра­ти ње­го­ва по­сла­нич­ка гру­па у Бун­де­ста­гу, у на­ме­ри да их пре­то­че у зва­ни­чан не­мач­ки став. Шо­кен­хоф је та­да ре­као и да ће ин­си­сти­ра­ти да уго­вор Бе­о­гра­да и При­шти­не бу­де у пи­са­ној фор­ми и да до кра­ја про­це­са при­дру­жи­ва­ња ЕУ сви де­та­љи бу­ду у пот­пу­но­сти спро­ве­де­ни.

Бун­де­стаг је 27. ју­на 2013, ка­ко је „По­ли­ти­ка” пи­са­ла, до­нео ре­зо­лу­ци­ју у ко­јој се на­бра­ја низ усло­ва на пу­ту Ср­би­је ка ЕУ. У до­ку­мен­ту број 17/14108 на­во­ди се, из­ме­ђу оста­лог, да пре окон­ча­ња при­ступ­них пре­го­во­ра из­ме­ђу Ср­би­је и ЕУ мо­ра да бу­де скло­пљен прав­но оба­ве­зу­ју­ћи спо­ра­зум са При­шти­ном. Он­да је у пре­го­ва­рач­ки оквир ЕУ за Ср­би­ју, у чла­ну 12, упи­са­но да ће „од по­себ­не ва­жно­сти би­ти про­цес нор­ма­ли­за­ци­је од­но­са са Ко­со­вом”, што ће обез­бе­ди­ти да обе стра­не мо­гу да на­ста­ве сво­јим европ­ским пу­тем, из­бе­га­ва­ју­ћи да јед­на дру­гу бло­ки­ра­ју. За Бе­о­град је, ме­ђу­тим, про­блем при­ступ Ко­со­ва Ује­ди­ње­ним на­ци­ја­ма и Уне­ску. Ка­ко је то сво­је­вре­ме­но об­ја­снио пред­сед­ник Од­бо­ра за КиМ Ми­ло­ван Дре­цун, кад би­смо се са тим са­гла­си­ли, при­зна­ли би­смо Ко­со­во као др­жа­ву, што ни­је оба­ве­за из Бри­сел­ског спо­ра­зу­ма.

Они ко­ји су при­зна­ли Ко­со­во, има­ју дру­га­чи­је ту­ма­че­ње и све че­шће и ди­рект­ни­је га из­но­се. По­пут не­мач­ког ам­ба­са­до­ра Ак­се­ла Дит­ма­на, ко­ји је као и ње­го­ви прет­ход­ни­ци увек го­во­рио о прав­но оба­ве­зу­ју­ћем спо­ра­зу­му на кра­ју бри­сел­ског ди­ја­ло­га и под­се­ћао на чи­ње­ни­цу да је Не­мач­ка при­зна­ла Ко­со­во. Тек про­шле не­де­ље у ин­тер­вјуу за НИН је отво­ре­но ре­као да по­др­шка члан­ству Ко­со­ва у ме­ђу­на­род­ним ор­га­ни­за­ци­ја „ва­жи и за УН”.

Глав­на пре­пре­ка за тај циљ При­шти­не и спон­зо­ра ње­не не­за­ви­сно­сти је про­ти­вље­ње Ср­би­је и по­др­шка ко­ју Бе­о­град за та­кав став има од стал­них чла­ни­ца Са­ве­та без­бед­но­сти Ру­си­је и Ки­не. Шеф срп­ске ди­пло­ма­ти­је Иви­ца Да­чић је не­дав­но ис­та­као да „Ко­со­во не да не мо­же да до­би­је сто­ли­цу не­го ни хо­кли­цу у УН”. Прав­ни струч­ња­ци ка­жу да би Ко­со­во мо­гло да за­о­би­ђе Са­вет без­бед­но­сти и по­ку­ша да се из­бо­ри за ста­тус по­сма­тра­ча, по­пут Па­ле­сти­не. И то би има­ло зна­чај­не прав­не по­сле­ди­це, јер омо­гу­ћа­ва при­ступ Ме­ђу­на­род­ном су­ду прав­де. Под­се­ћа­ња ра­ди, При­шти­на већ не­ко вре­ме на­ја­вљу­је да ће ту­жи­ти Бе­о­град за ге­но­цид на Ко­со­ву.

Циљ Ко­со­ва је пу­но­прав­но члан­ство у УН, а је­ди­ни си­гу­ран и чист пут за то је до­го­вор ко­ји је пре ме­сец и по да­на по­ми­њао и пред­сед­ник Ву­чић. „И да­ље се не бих кла­дио на њих и го­то­во сам си­гу­ран да од њи­хо­вог учла­ње­ња у УН не­ма ни­шта. Осим уко­ли­ко ми не по­стиг­не­мо не­ки до­го­вор, а то не мо­же да се по­стиг­не, уко­ли­ко не­ко ми­сли да Ср­би­ја тре­ба да из­гу­би све, а Ал­бан­ци да до­би­ју све. Ми­слим да су ства­ри ту пот­пу­но ја­сне – не­ма ни­шта од тог по­сла”, по­ру­чио је Ву­чић.

Да­чић: Не при­хва­та­мо јед­но­стра­не по­те­зе

Шеф срп­ске ди­пло­ма­ти­је Иви­ца Да­чић под­се­тио је ју­че да пи­та­ње прав­но оба­ве­зу­ју­ћег спо­ра­зу­ма о нор­ма­ли­за­ци­ји од­но­са са Ко­со­вом ни­је но­во, јер је по­кре­ну­то при­ли­ком отва­ра­ња пре­го­ва­ра о члан­ству Ср­би­је у ЕУ. „Ми смо отво­ре­ни за ди­ја­лог, али ни­смо за при­хва­та­ње јед­но­стра­них по­те­за”, ре­као је Да­чић но­ви­на­ри­ма по­сле раз­го­во­ра с пре­ми­је­ром Гви­не­је Би­сао Ума­ром Со­си­ком Ем­ба­лом. Он је по­но­вио да Ср­би­ја не­ће при­зна­ти Ко­со­во. „Од то­га не­ма ни­шта, не­мој­те да сте сме­шни”, ре­као је Да­чић.

О катастрофалним последицама беле куге у Србији прочитајте ОВДЕ.

Извор: Политика

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:

,,Имајте пуно секса и правите више деце“ – пољска влада апелује на грађане (ВИДЕО)

Џејми Оливер забранио ћерки да објављује селфије на друштвеним мрежама

Најновији руски шпијунски авион извео први лет

Оставите коментар

Пратите нас на Фејсбуку!

Временска прогноза

Београд
18°
29°
Fri
30°
Sat
26°
Sun
27°
Mon